Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Magdalena Rożenek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-03-2013 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rybniku z siedzibą przy Plac M. Kopernika 2, 44-200 Rybnik, pokój 228, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy Topolowa ,Pstrążna, 44-284 Lyski, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 554 730,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 416 047,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Rybniku

Magdalena Rożenek

Kancelaria Komornicza, Młyńska 30, Rybnik, 44-200 Rybnik

tel. 32 423 55 59 / fax. 32 423 89 34

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/56052

Numer oferty:
Region: śląskie
Cena: 416.047,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka