Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Bogusław Ciecierski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-06-2013 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie z siedzibą przy ul. Kościuszki 15, 13-100 Nidzica, odbędzie się pierwsza licytacja: 

- nieruchomości  położonej przy Więckowo, 13-113 Janowo, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie XIV Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nidzicy prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania wynosi 1 349 541,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 012 155,75 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 15, Nidzica, 13-100 Nidzica. 

- nieruchomości  położonej przy ,Więckowo, 13-113 Janowo, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie XIV Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nidzicy prowadzi księgę wieczystą.  Suma oszacowania wynosi 427 228,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 320 421,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 722,80 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 15, Nidzica, 13-100 Nidzica.

 - nieruchomości  położonej przy Więckowo, 13-113 Janowo, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie XIV Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nidzicy prowadzi księgę wieczystą. Suma oszacowania wynosi 9 480,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 110,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 948,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 15, Nidzica, 13-100 Nidzica. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO O Ostróda 59 10203613 0000690200047753.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i  przysądzenia własności na  rzecz  nabywcy  bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

Bogusław Ciecierski

Kancelaria Komornicza, ul. Traugutta 20, Nidzica, 13-100 Nidzica

tel. 896253119 / fax.

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/72533 

Numer oferty:
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 1.012.155,75 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny