Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

                                                                                                               

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 17.10.2013 r. o godz. 15:00 w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul. Ogrodowej 51 a w sali nr 603, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, dla którego Sąd Rej. dla Warszawy-Mokotowa Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą, położonym na VIII piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Warszawie przy ul. Gotarda 1, o powierzchni użytkowej 53,47 m2 składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Lokal posiada loggię. 

Suma   oszacowania   udziału   3/4   wynosi   287 567,25 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   3/4   sumy oszacowania i wynosi 215 675,44 zł. Suma oszacowania udziału 1/4 wynosi 95 855,75 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 71 891,81 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest dla udziału 3/4 - 28 756,72 zł, a dla udziału 1/4 - 9 585,57 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA V O/Warszawa 49102010550000910200167718

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul. Ogrodowej 51a w sekretariacie II Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest ułamkowa część nieruchomości, pozostają w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia obciążenia tej części ułamkowej nieruchomości ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru oraz nie ujawnione w ten sposób, lecz zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji, jeżeli zostały ustanowione przed powstaniem współwłasności. Postanowienie o przysądzeniu własności ułamkowej części nieruchomości nie narusza obciążających ją hipotek wpisanych przed powstaniem współwłasności.

 

Obwieszczenie Komornika Sądowego (dawniej Rew. XIII) przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Małgorzata Groszek-Kuszyk Kancelaria Komornicza w Warszawie 02-792 Warszawa ul.Lanciego 19 lok131 tel. (0-22) 851-68-96, fax 8511550 e-mail: warszawa.groszek@komornik.plwww.komornik-ursynów.pl

  

Numer oferty:
Region: mazowieckie
Cena: 215.675,44 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie