Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pile Sławomir Kowalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-02-2015r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pile mającego siedzibę przy Al. Powst.Wlkp. 79 w sali nr 209, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego o pow. 90,95m2 (składającego się z 3 pokoi, kuchni z salonem, łazienki, wc i przedpokoju) położonego: 64-920 Piła, Kadetów 2b dla którego Sąd Rejonowy w Pile VI Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 336 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 252 450,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 660,00zł. Rękojmię można wpłacić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Pile 73 1020 3844 0000 1602 0068 7616 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Pile przy Al. Powst.Wlkp. 79 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniósł)' powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.II) przy Sądzie Rejonowym w Pile Sławomir Kowalewski Kancelaria Komornicza Młynarska 1S/17B, 64-920 Piła tel. (067) 350-98-44 lub 214-84-75 e-mail: piIa2@komomik.pl www.komoras.pl

 

Numer oferty: L/51/N/01/15
Region: wielkopolskie
Cena: 252.450,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie