Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pile Sławomir Kowalewski na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20-03-2014r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pile mającego siedzibę przy Al. Powst.Wlkp. 79 w sali nr 209,odbędzie się pierwsza licytacjaograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego: 64-920 Piła, Przednia 4a, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa " Jadwiżyn"(Adres spółdzielni: 64-920 Piła, ul. Łączna 51 ) dla któregoSąd Rejonowy w Pile VIWydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW.

Suma oszacowania wynosi 110 000,00zł,zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 82 500,00zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11.000,00 zł.  Rękojmię można wpłacić wkancelarii lubnakonto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SAO. Centrum wPile 73 1020 3844 0000 16020068 7616 nie później niż na dwa dni przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko  za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Pile przy Al. Powst.Wlkp. 79 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby, te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pile przy Sądzie Rejonowym w Pile Sławomir Kowalewski Kancelaria Komornicza Młynarska 15/I7B, 64-920 Pila lei. (067)350-98-44 lub 214-84-75 c-muil: pila2@komomik.plwww.komoras.pl

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/119458

 

Numer oferty: L/185/N/01/14
Region: wielkopolskie
Cena: 82.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie