Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pile Sławomir Kowalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-06-2014r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pile mającego siedzibę przy Al. Powst.Wlkp. 79 w sali nr 209, odbędzie się  druga  licytacja  ograniczonego  prawa rzeczowego - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego: 64-920 Piła, Wenedów 4, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piła-Poludnie" (Adres spółdzielni: 64-920 Piła, ul. Koszykowa 18 ) dla którego Sąd Rejonowy w Pile VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 345 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 230 266,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 540,00zł.  Rękojmię można wpłacić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Pile 73 1020 3844 0000 1602 0068 7616 nie później niż na dwa dni przed licytacją. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Pile przy Al. Powst.Wlkp. 79 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniejRew.II) przy Sądzie Rejonowym w Pile Sławomir Kowalewski Kancelaria Komornicza Młynarska I5/17B, 64-920 Pila tel. (067) 350-98-44 lub 214-84-75 c-mail: pila2@komomik.pl www.komoras.pl

Numer oferty: L/99/N/06/14
Region: wielkopolskie
Cena: 230.266,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie