Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku Marzena Radziuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-06-2014 o godz. 13:20 w budynku Sądu Rejonowego w Sanoku z siedzibą przy Kościuszki 5, 38-500 Sanok, pokój 108, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy Pisarowce, 38-533 Zarszyn, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sanoku prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowi działka nr 370/4 o pow. 0,2368 ha (pastwiska trwałe) usytuowana w peryferyjnej części wsi Pisarowce, położona jest na wzgórzu skąd rozpościera się panorama okolicy. W bliskiej odległości znajdują się działki zabudowane nowymi atrakcyjnymi budynkami mieszkalnymi, jak też działki, które jeszcze nie są zabudowane. Dojazd do działki odbywa się najpierw drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej z Sanoka w kierunku Krosna, a następnie poprzez wąski pas przylegający do tej drogi tj. działkę nr 370/14 stanowiąca własność Powiatu Sanockiego. Działka 370/14 łączy się z działką 370/12  będącą współwłasnością w częściach ułamkowych osób fizycznych (w tym 1/60 części dłużnika), po której odbywa się komunikacja do działek budowlanych znajdujących się na wzniesieniu. Działka nie jest uzbrojona, w bliskiej odległości, na sąsiednich działkach znajdują się: gaz, prąd, brak kanalizacji sanitarnej, sieciowej- stąd potrzeba wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków lub szamba, brak wodociągu- na działkach sąsiednich znajdują się prywatne studnie kopane, z których są zasilane budynki mieszkalne. Natomiast udział w wysokości 1/60 (niewydzielona część) w działce o nr 370/12 o pow. 0,5642ha, stanowi funkcjonalnie drogą dojazdową. Grunt jest częściowo utwardzony, na znacznym jednak fragmencie jest to nawierzchnia tylko i wyłącznie gruntowa. Sąsiedztwo działki stanowią grunty w większości niezabudowane, ale przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, w części już są działki zabudowane nowymi atrakcyjnymi budynkami mieszkalnymi. 

Suma oszacowania wynosi 65 376,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49 032,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 537,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Oddział I w Sanoku 86 1020 2980 0000 2802 0002 9934.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sanoku Marzena Radziuk Kancelaria Komornicza, Cerkiewna 7, Sanok, 38-500 Sanok tel. 134636821 / fax. 134631467. 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/148732

 

Numer oferty: L/87/N/06/14
Region: podkarpackie
Cena: 49.032,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka