Opis

 

Piotr Teofilak Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 28 maja 2015 o godz.14.15 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w w Pułtusku odbędzie się: druga licytacja nieruchomości.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 28.400,00 zl. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 18.933,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub przelewem na rachunek komornika lub konto depozytowe sądu przy którym działa komornik. Rękojmię można złożyć w gotówce w kancelarii komornika lub w kasie Sądu ewentualnie na rachunek depozytowy Sądu Rejonowego w Wyszkowie, lub rachunek bankowy komornika.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy lej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Stosownie do art.953 § 1 pkt 5 ulegającą sprzedaży nieruchomość można oglądać w ciągu ostatnich dwu tygodni przed licytacją, w tym samym okresie można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Piotr Teofilak Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pułtusku tel.: 23 6920013 email: pultusk@komornik.pl

 

Numer oferty: L/54/N/05/15
Region: mazowieckie
Cena: 18.933,33 zł
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Działka