Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Marian Piasecki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 04.02.2014 roku o godz. 11;00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się:

                                                       DRUGA LICYTACJA

nieruchomości opisanej jako: gruntowa, zabudowana budynkiem handlowym przeznaczonym do rozbiórki, położonej w miejscowości Pleśna posiadającej założoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Tarnowie. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 131.300,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 87.534,00-zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej jeden dziń przed licytacją tj. do dnia 03.02.2014r. na konto kancelarii komornika w Banku Pekao SA w Tarnowie nr 26 1240 1910 1111 0000 0898 5422 lub w gotówce w kancelarii komornika.

Nieruchomość tą można oglądać od dnia 21.01.2014r. zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane_w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Kancelaria Komornicza w Tarnowie Marian Piasecki NIP: 679-240-90-08 REGON: 852545398                                                                            33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 20 teł.: 14 627-56-69, fax:14 627-56-69, email: tarnow2@komornik.pl, www.tarnow-komornik.pl

 

Numer oferty: L/145/N/01/14
Region: małopolskie
Cena: 87.534,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Budynek użytkowy
Działka