Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Joanna Kołuda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-08-2015 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Płocku z siedzibą przy Kilińskiego 10B, 09-400 Płock, pokój 114, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej przy ul. Jana Pawła II, 09-410 Płock, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

 

Suma oszacowania wynosi 262 926,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 197 194,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 292,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Przemysłowo Handlowy S.A. 77106000760000326000148107.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa obwieszczenia:Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Joanna Kołuda Kancelaria Komornicza, Dworcowa 34, Płock, 09-400 Płock tel. 243643100 / fax. 243643100

 

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/232583

Numer oferty: L/87/N/07/15
Region: mazowieckie
Cena: 197.194,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie