Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim Łukasz Borowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-08-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą przy Narutowicza 16, 87-700 87-700 Aleksandrów Kujawski, pokój 103, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Podgaj, 87-700 Aleksandrów Kujawski, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa stanowiąca według ewidencji gruntów działkę o pow. 264/1 i pow. 0,3800ha położona w Podgaju  zabudowana budynkiem mieszkalnym, parterowym o pow. użytkowej 63,30m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. 25,00m2.

Suma oszacowania wynosi 128 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 85 466,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 820,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. O/Centrum w Ciechocinku 15 1020 5200 0000 4602 0020 9007.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim Łukasz Borowicz Kancelaria Komornicza, Słowackiego 12, Aleksandrów Kujawski, 87-700 Aleksandrów Kujawski tel. 0 - 54 282 25 96 / fax. 0 - 54 282 25 96.

 

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/234112

 

Numer oferty: L/64/N/07/15
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 85.466,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka