Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Mariusz Celmer na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31-07-2014r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej Zamiejscowy Wydział Cywilny we Wrześni mającego siedzibę przy Jana Pawła II 10 w sali nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość lokalowa położona w Podstolicach,  w budynku o pow.54,24 m2 wraz z przynależnym udziałem wynoszącym 1/4 części w nieruchomości wspólnej  dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Wrześni prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 111 360,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 83 520,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 136,00zl. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika:

PKO BP SA I O.Centrum w Gnieźnie 23 10204115 0000 9602 0004 0204 najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem licytacji.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W dniu 17.07.2014 r. wolno oglądać nieruchomość od godz. 13:00 do godz. 13:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Mariusz Celmer ul. Gdańska 9, 62-300 Września tel. 61 4374930 fax 61 4374934 e-mail wrzesnia@komornik.pl strona www.komornik-wrzesnia.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/151840

 

Numer oferty: L/169/N/06/14
Region: wielkopolskie
Cena: 83.520,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie