Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Henryk Suszycki na podstawie art, 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30 grudnia 2013 roku o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali 330 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 57-320 Polanica Zdrój, Okrzei , Polanica Zdrój, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą. Przedmiotową nieruchomość stanowi działka nr 38, obręb Stary Zdrój, o powierzchni 0,8841 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej. Budynek parterowy z poddaszem użytkowym. Brak podpiwniczenia. Budynek o łącznej powierzchni użytkowej - 422,57 m2.

Suma oszacowania wynosi 1 526 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 017 800,00zl.    Licytant    przystępujący   do    przetargu    powinien    złożyć    rękojmię   w   wysokości    jednej dziesiątej   sumy   oszacowania,   to   jest   152 670,00zł.   Rękojmia   może   być   złożona   w   gotówce lub uiszczona na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA 21203000451110000000875540 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w 231 kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Henryk Suszycki 57-300 Kłodzko, ul.Okrzei 11/3 tel. 74 8110 439,8113576 e-mail: bystrzyca.klodzka@komornik.plwww.komornik.kIodzko.pl

Numer oferty: L/7/N/12/13
Region: dolnośląskie
Cena: 1 017 800,00 zl
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka