Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Henryk Kępa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-09-2014 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z siedzibą przy ul. 3 Maja 9 A, 80-802 Gdańsk, pokój A 1.09, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Pomlewo, 83-047 Przywidz, dla której III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 401 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 300 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao S.A. 58 12405400 1111 0000 4915 9848.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku mieszczącym się pod adresem: ul. 3 Maja 9 A, Gdańsk, 80-802 Gdańsk.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku

Henryk Kępa

Kancelaria Komornicza, ul. De Gaulle'a 11/1, Gdańsk, 80-261 Gdańsk

tel. 58-322-31-45 / fax. 58-322-31-45

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/151464

 

Numer oferty: L/182/N/06/14
Region: pomorskie
Cena: 300.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka