Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Dariusz Klimkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 25.09.2014 o godz.9.45 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Żywcu - sala nr 52 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

działka gruntu nr 1041 o po w. 0,0946 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z dobudowanym pomieszczeniem gospodarczym, położona w miejscowości Porąbka przy ul. Babiogórskiej  posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żywcu.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 182.333,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 121.555,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 18.233,30 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, lub na konto komornika 18124048811111000053338332.

Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Dariusz KlimkowskiKancelaria Komornicza 34-300 Żywiec, ul. Kościuszki 42/3 tel/fax: (33) 867-46-45 www.komornik.zywiec.pl, email:zywiec2@komornik.pl

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/155375

Numer oferty: L/104/N/07/14
Region: śląskie
Cena: 121.555,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie