Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Brzesku mający siedzibę kancelarii Brzesko ul. Mickiewicza 6 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 02.12.2013 o godz.8:30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego Brzesku sala nr 301 odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Poręba Spytkowska posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzesko składająca się z działki nr 1823/10 o pow. 0,17 ha

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 65 161,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 48 870,75 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię wwysokości 10% ceny oszacowania (tj. kwotę 6516,10 zł) nieruchomości najpóźniej do poprzedzającego licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość tą można oglądać 15.11.2013-29.11.2013 w godz. 9:00-12:00 , zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzesku z-ca Jerzy StrebKancelaria Komornicza, 32800 Brzesko ul. Mickiewicza 6 ul. Mickiewicza 6, 32-800 Brzesko tel.: 14 6845833 fax.: 14 6845833 mail: brzesko@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/102857

 

Numer oferty: L/48/N/11/13
Region: małopolskie
Cena: 48.870,75 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka