Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Marek Wójcik.na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-01-2014r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu mającego siedzibę przy Leśna 4 w sali nr 7, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 42-480 Poręba, Wyzwolenia, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu . Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Nieruchomość stanowi:

-działka gruntu nr ew. 3864 o powierzchni 520m2 -działka gruntu nr ew. 3 865/.1 o powierzchni 27m2 -działka gruntu nr ew. 0127/1 o powierzchni 3 809m2

-działka   gruntu   nr ew. 6990   o   powierzchni   1 046m2 ,   zabudowana   budynkiem    mieszkalnym jednorodzinnym ,parterowym z poddaszem użytkowym mieszkalnym, nie podpiwniczonym o powierzchnia zabudowy 144,14 m2 i powierzchni użytkowej 211,26 m2.

Suma      oszacowania     wynosi     251 545,00  zł,     zaś     cena     wywołania     jest     równa   2/3   sumv oszacowania i wvnosi 167 696,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 154,50 zł.

Rękojmię zgodnie z art.962 § 1 należy wpłacić najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji na konto depozytowe Sądu : Bank Gospodarstwa Krajowego O.w Katowicach 37 1130 1091 0003 9086 8690 0001.

Rękojmia może być również złożona yv książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty"całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, określone w tym artykule. Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją w porozumieniu z Komornikiem, oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zawierciu przy Leśna 4 Wydział Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego, z akt postępowania egzekucyjnego w sprawie ICo 520/13.

Chętni do oglądania nieruchomości winni zgłosić się do komornika najpóźniej w terminie na dwa tygodnie przed licytacją celem ustalenia daty oglądania nieruchomości.                                                                               . ,

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Podstawa: obwieszczenie

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Marek Wójcik

Kancelaria Komornicza w Zawierciu

42-400 Zawiercie Westerplatte 1

tel. 32 67 11 680 e-mail: zawierciel@komomikpl

www.komomik-zawiercie.pl

 

Numer oferty: L/8/N/12/13
Region: śląskie
Cena: 167.696,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka