Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Adam Grzelaczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-03-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą przy Mlyńska 1A, 61-001 Poznań, pokój 333, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy Wichrowe Wzgórze 33, 61-699 M. Poznań, dla którego Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 260 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 195 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 000,00 zł. Rękojmia najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski SA Io/Poznań 22102040270000140203947835.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Adam Grzelaczyk Kancelaria Komornicza, 27 Grudnia 7, Poznań, 61-737 Poznań tel. 61 851 80 11 / fax. 61 851 80 11. 

Numer oferty: L/75/N/02/15
Region: wielkopolskie
Cena: 195.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie