Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-08-2014 o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu mającego siedzibę przy ul. Kamiennogórskiej 26 w sali nr 210 odbędzie się  druga licytacja ułamkowej części nieruchomości ( 2x po 145186020/299803140 części), stanowiącej:

- działkę nr 85 o wymiarach ok. 29m x 33 m (wg ewidencji gruntów 948 m kw) zabudowaną wielorodzinną kamienicą aktualnie w zabudowie wolnostojącej (uwarunkowania planistyczne wskazują na zabudowę zwartą) o łącznej powierzchni 1096,85 m kw o funkcji wielorodzinnej uzupełnionej funkcją usługowo-handlową (w części parteru); kamienica zbudowana na przełomie XIX i XX wieku położona jest w pierwszej linii zabudowy ulicy Bukowskiej i posiada cztery kondygnacje nadziemne, z poddaszem nieużytkowym, jest całkowicie podpiwniczona; na parterze budynku znajduje się lokal użytkowy (stanowiący odrębny przedmiot własności z wejściem bezpośrednio z ul. Bukowskiej) oraz dwa mieszkania, na pozostałych kondygnacjach lokale mieszkalne o zróżnicowanym standardzie; wejście do budynku mieści się od strony ulicy Bukowskiej, do poszczególnych lokali dostęp możliwy jest z dwóch klatek schodowych; budynek nie został wyposażony w windę, nie jest objęty ochroną konserwatorską; nieruchomość nieogrodzona, niezabudowana część terenu utwardzona jest wylewką betonową oraz kostką brukową, w tylnej części znajduje się pojedynczy garaż wolnostojący o znacznym stopniu zużycia; uzbrojenie terenu pełne; dojazd do budynku ulicą Bukowską, utwardzoną asfaltem, o korzystnym stanie użytkowym i stosunkowo dużym natężeniu ruchu; najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zaplecze handlowo-usługowe, tereny zieleni miejskiej i Starego ZOO, zapewniony jest dostęp do komunikacji miejskiej (przystanki autobusowe i tramwajowe), obiektów kultury i administracji oraz szkolnictwa, na działce sąsiedniej rozpoczęta budowa obiektu biurowo-handlowego "Nowe Jeżyce", należącej do dłużników: - 145186020/299803140 niewydzielona część - 145186020/299803140 niewydzielona część położonej: Poznań, ul. Bukowska, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto Wydz. V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania każdej z 145186020/299803140 części nieruchomości wynosi 1 303 513,00zł, zaś cena wywołania każdej z 145186020/299803140 części nieruchomości jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 869 008,66zł. Licytant przystępujący do przetargu każdej z 145186020/299803140 części nieruchomości powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 130 351,30zł od każdej z 145186020/299803140 części nieruchomości w gotówce lub książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/Poznań 38102040270000170202903680 Rękojmie w gotówce należy wpłacić w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce Michała Redelbacha, ul. Grunwaldzka 372A w Poznaniu w godzinach od 08:00 - 15:00 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmie na konto należy wpłacić odpowiednio wcześniej, by wpłynęły na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość w terminie uzgodnionym wcześniej (najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem licytacji) z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26 w Wydz. II Cywilnym pod sygn. II Co 936/13/2 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michała Redelbacha, ul. Grunwadzka 372a w Poznaniu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Michał Redelbach

Kancelaria Komornicza, ul. Grunwaldzka 372A, Poznań, 60-169 Poznań

tel. 618 518 224 nr wew. 115 / fax. 618 618 051

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/154829

 

Numer oferty: L/110/N/07/14
Region: wielkopolskie
Cena: 869.008,66 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny