Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Kwidzynie   Małgorzata   Lipska   na   podstawie   art.  953  kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-07-2014 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kwidzynie z siedzibą przy ul. Plac Plebiscytowy 1, 82-500 Kwidzyn, pokój 112, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul. Legionów  82-550 Prabuty, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość   lokalowa  zajmująca  parter  i  poddasze  użytkowe.   W   części   parteru   znajduje   się   lokal  mieszkalny o powierzchni użytkowej 104,56 m2, składający się z przedpokoju, 2 sypialni, salonu dziennego, jadalni z aneksem kuchennym, łazienki z WC.   Pozostała   część   parteru   wykorzystywana   jest   dla   potrzeb   lokalu użytkowego o pow. 58,92 m2 i składa się z WC oraz lokalu użytkowego. Poddasze w całości wykorzystywane dla potrzeb lokalu użytkowego o pow. 144,00m2.

Suma oszacowania wynosi 664 862,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 443 241,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 66 486,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O/Gdańsk 13 10201811 0000 0002 0175 3516.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie

Małgorzata Lipska

Kancelaria Komornicza, ul. Piłsudskiego 29, Kwidzyn, 82-500 Kwidzyn

tel. 55-246-82-86 / fax. 55-246-82-86

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/150309

Numer oferty: L/150/N/06/14
Region: pomorskie
Cena: 443.241,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Lokal użytkowy
Mieszkanie