Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Magdalena Soboń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-05-2015 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kwidzynie z siedzibą przy Plac Plebiscytowy 1, 82-500 Kwidzyn, pokój 112, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Sanatoryjna 9, 82-550 Prabuty, dla którego Sąd Rejonowy w Kwidzynie prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny  o powierzchni 63,37 m kw. położony w Prabutach przy ulicy Sanatoryjnej 9, składający się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC wraz z udziałem w 6/100 części w użytkowaniu wieczystym działki nr 54/53 o powierzchni 371 m kw., zapisanej w KW. 

Suma oszacowania wynosi 133.520,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 89.013,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 352,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Brodnicy O/Kwidzyn 25 9484 1033 2350 0000 2059 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Magdalena Soboń Kancelaria Komornicza, Piłsudskiego 22, Kwidzyn, 82-500 Kwidzyn tel. 552670450 / fax. 552670450.

 

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/218063

 

Numer oferty: L/11/N/05/15
Region: pomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie