Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Anna Papież zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24 lipca 2014 roku o godz.ll:00 w Sądzie Rejonowym w Bochni sala nr 16 odbędzie się:

                                                         PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Proszówki gm. Bochnia, opisanej jako działka nr 326/8 o pow.0,17 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym - murowanym, parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym, objętej księgą wieczystą.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 507.300,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 380.475,00 zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj.kwotę 50.730,00 zł w gotówce najpóźniej w przeddzień licytacji lub na konto Komornika nr 17 1020 4984 0000 4102 0003 5592 najpóźniej 2 dni przed licytacją

Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bochni ul.Sądecka 1 A.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Podstawa: obwieszczenie :                   

Anna Papież Kancelaria Komornicza 32-700 Bochnia ul. Sądecka la UL. SĄDECKA 1 A, 32-700 BOCHNIA

tel.: 14 6123734 fax.: 14 6123734 mail: bochnia@komornik.pl

Numer oferty: L/122/N/06/14
Region: małopolskie
Cena: 380.475,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka