Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Tomasz Kędziora na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-06-2016 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku z siedzibą przy ul. 3 Maja 9 A, 80-802 Gdańsk, pokój E 1.10A, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul. Jana Z Kolna 5, 83-000 Pruszcz Gdański. 

Opis : lokal użytkowy o pow. 49,52m2 (sala sprzedaży: 41,22m2, korytarz: 1,82m2, wc: 1,40m2, pokój socjalny: 5,08m2) wraz z udziałem 33/10000 części w prawie własności działki nr 24 i w częściach wspólnych budynku, składający się z dwóch pomieszczeń i korytarza. 

Suma oszacowania wynosi 139 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 92 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację zgodnie z art. 962 kpc. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao S.A. 58 12405400 1111 0000 4915 9848.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku mieszczącym się pod adresem: ul. 3 Maja 9 A, Gdańsk, 80-802 Gdańsk.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/300152

Numer oferty: L/27/N/05/16
Region: pomorskie
Cena: 92.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Lokal użytkowy