Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Aleksander Dragan na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-09-2015 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Pruszkowie z siedzibą przy Kraszewskiego 22, 05-800 Pruszków, pokój XI, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy ul.Lipowa 23, 05-803 Pruszków. 

Suma oszacowania wynosi 264 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 198 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 480,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski O.w Legionowie 96 1050 1012 1000 0023 4702 0188.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie mieszczącym się pod adresem: Kraszewskiego 22, Pruszków, 05-800 Pruszków.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Aleksander Dragan Kancelaria Komornicza, Kościelna 21, Pruszków, 05-800 Pruszków tel. 0227282498 / fax.

 

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/230432

 

Numer oferty: L/86/N/08/15
Region: mazowieckie
Cena: 198.600,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie