Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomsku Jerzy Radek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-03-2015 o godz. 10:40 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Przerąb , 97-515 Masłowice, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomsku prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: oraz 653/4, o łącznej powierzchni działek: 0,7056 ha, stanowiącej grunty orne oraz zabudowane Przedmiotem licytacji jest: 1). Nieruchomość gruntowa zabudowana: a). ok. 33 - letnim budynkiem usługowym dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym o konstrukcji tradycyjnej, o powierzchni użytkowej 368,25 m 2 oraz powierzchni zabudowy 295,75 m 2, obejmującym 12 pokoi gościnnych, o drewnianej stolarce okiennej i drzwiowej, dachu krytym papą, do którego podłączona jest instalacja: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna i nieczynne c. o. z własnej kotłowni, do przedmiotowego budynku od strony północnej dobudowano jednokondygnacyjne pomieszczenie stanowiące zaplecze dla kuchni budynku usytuowanego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów sygnaturą: 653/4, o średnim stanie technicznym przedmiotowego budynku oraz niskim standardzie jego wykończenia, którego gospodarka remontowo - konserwacyjna była prowadzona w sposób należyty b). jednokondygnacyjnym budynkiem sali bankietowej (wykorzystywanym jako dom weselny) z kuchnią i zapleczem, połączonym z budynkiem znajdującym się na działce oznaczonej w ewidencji gruntów sygnaturą: 653/3, stanowiąc zintegrowaną całość, wykonanym w technologii tradycyjnej, o dachu krytym papą i plastikowej stolarce okiennej, o powierzchni użytkowej 352,48 m 2 oraz powierzchni zabudowy 391,65 m 2, o średnim stanie technicznym przedmiotowego budynku oraz zadowalającym standardzie jego wykończenia, którego gospodarka remontowo - konserwacyjna była prowadzona w sposób należyty c). jednokondygnacyjnym budynkiem gospodarczym, bez podpiwniczenia, wykonanym w zabudowie wolnostojącej, usytuowanym odrębnie, wybudowanym w latach osiemdziesiątych XX wieku, o dachu krytym onduline, o powierzchni użytkowej 162,00 m 2 oraz powierzchni zabudowy 180,00 m 2, o złym stanie technicznym przedmiotowego budynku oraz słabym standardzie jego wykończenia, którego gospodarka remontowo - konserwacyjna była prowadzona w sposób należyty nieruchomość położona w miejscowości Przerąb w obszarze ścisłej zabudowy wiejskiej, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i usługowej, usytuowana na działkach o dobrym układzie, posiadających łącznie kształt wieloboku foremnego, nieruchomość cechują zadowalające walory przyrodniczo - środowiskowe, w części zabudowanej działki nie wykazują negatywnych cech hydrogeologicznych, ukształtowanie terenu jest płaskie z lekkim spadkiem w końcowej części działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 653/4 nieruchomość została wyposażona w niezbędną infrastrukturę techniczną w postaci przyłącza elektrycznego, wodociągowego oraz kanalizację do sieci komunalnej budynki usytuowane są w części frontowej działki, w tym fragmencie nieruchomość jest ogrodzona płotem z siatki metalowej, wspartej na metalowych słupkach teren nieruchomości od dłuższego czasu jest nieużytkowany i wymaga znacznych prac porządkowych dostęp do nieruchomości następuje z dwóch stron z drogi o nawierzchni utwardzonej - asfaltowej, łączącej miejscowości Kamieńsk i Masłowice, uzbrojonej technicznie w linię energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną, zwyczajowy dostęp do zabudowanej części działki nr 653/4 odbywa się przez sąsiadującą działkę nr 653/1 (bez ustanowionej służebności gruntowej), a brama wjazdowa usytuowana jest w ogrodzeniu oddzielającym działki nr 653/4 oraz 653/1 lokalizacja i dostęp komunikacyjny nieruchomości oceniono jako dobre stan prawny nieruchomości: * dział IV księgi wieczystej urządzonej dla licytowanej nieruchomości jest obciążony wpisami hipotek. 

Suma oszacowania wynosi 361 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 240 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 120,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Bełchatowie 70 10203958 0000 9702 0095 1434.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Radomsku

Jerzy Radek

Kancelaria Komornicza, ul. Reymonta 62, Radomsko, 97-500 Radomsko

tel. 44683958 / fax. 446839548

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/196835

Numer oferty: L/152/N/01/15
Region: łódzkie
Cena: 240.800,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny