Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Marian Piasecki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 03.02.2015 roku o godz.10.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się:

                           DRUGA LICYTACJA

nieruchomości opisanej jako: gruntowa nr 1879 oraz gruntowa zabudowana nr 1878 położonej w miejscowości Przybysławice, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.535.506,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 1.023.671,00-zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej jeden dzień przed licytacją tj. do dnia 02.02.2015r. na konto kancelarii komornika w Banku Pekao SA w Tarnowie nr 26 1240 1910 1111 0000 0898 5422 lub w gotówce w kancelarii komornika.

Nieruchomość tą można oglądać od dnia 20.01.2015r. zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Marian Piasecki

ul. Tuchowska 20, 33-100 Tarnów

tel.: 014 6275669

fax.: 014 6275669

mail: tarnow2@komornik.pl

Numer oferty: L/155/N/01/15
Region: małopolskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny