Opis

Komornik   Sądowy  przy  Sądzie  Rejonowym  w Pszczynie  Andrzej  Rojkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-08-2014 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pszczynie z siedzibą   przy   ks.bp. Bogedaina  14,   43-200   Pszczyna,   odbędzie   się   pierwsza   licytacja nieruchomości położonej   przy   Katowicka, 43-200 Pszczyna, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Na działce gruntu o nr 4840/483 o pow. 488 m2 o kształcie zbliżonym do trapezu posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. użytkowej 121,12 m2, w zabudowie bliźniaczej, parterowy z poddaszem użytkowym , podpiwniczony w połowie, wybudowany w technologii tradycyjnej w 1876r. 

Suma oszacowania wynosi 280 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 210 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: NBP 34 1010 1212 3060 5613 9120 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenieKomornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie

Andrzej Rojkowski

Kancelaria Komornicza, Zdrojowa 2, Pszczyna, 43-200 Pszczyna

tel. 32 210 10 55 / fax. 32 210 10 55

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/150899

 

Numer oferty: L/160/N/06/14
Region: śląskie
Cena: 210.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka