Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Wojciech Jamiołkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-01-2014r. o godz. 09:30 w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie V Zamiejscowym Wydziale Cywilnym z siedzibą w Pułtusku przy ul. Rynek 37, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 61,6000 mkw położonego: 06-100 Pułtusk, Daszyńskiego 100,wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pułtusku. (Adres spółdzielni: 06-100 Pułtusk, Ul. Tysiąclecia 11 ) dla którego Sąd Rejonowy w Wyszkowie VIII Wydział Ksiąg Wieczystych w Pułtusku prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 171 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 128 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy   oszacowania,   to   jest   17 100,00zł.  Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej   banków   uprawnionych   według   prawa   bankoweg  o zaopatrzonej w upoważnienie właściciela   książeczki   do   wypłaty   całego   wkładu  stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Kredyt Bank SA O. w Ciechanowie Filia nr 2 w Pułtusku 45150013861213800339280000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie V Zamiejscowym Wydziale Cywilnym z siedzibą w Pułtusku, ul. Rynek 37 odpisy protokołów oszacowania nieruchomości, operaty szacunkowe biegłego sądowego, wypisy z rejestru gruntów wraz z mapkami z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie,   służebności   i   prawa   dożywotnika,   jeżeli   nie   są ujawnione w księdze wieczystej lub
przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Wojciech Jamiołkowski ul. Rynek 19/7, 06-100 Pułtusk tel.: 23 6921736 email: pultusk2@komornik.pl

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/107349

Numer oferty: L/88/N/12/13
Region: mazowieckie
Cena: 128.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie