Opis

Z informacji uzyskanych od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Piotra Teofilaka (Sygn. akt KM 1097/10) wynika, iż w dniu 24.07.2014 r. o godz.10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Wyszkowie Wydziału Zamiejscowego w Pułtusku (Rynek 37, 06-100 Pułtusk),  odbędzie się PIERWSZA  LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI zgodnie z poniższym wykazem:

L.p.

Nazwa nieruchomości

Suma oszacowania (zł)

Cena wywołania (zł)

1.    

Prawo użytkowania wieczystego do dnia 13.04.2093 r. nieruchomości będącej własnością Gminy Pułtusk, położonej w Pułtusku, działka nr 42/4 (obręb 18) o pow. 0,8442 ha  wraz z własnością naniesień na tejże nieruchomości. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w  Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wyszkowie.           

4.149.000,00

3.111.750,00

 

Adres Kancelarii Komorniczej: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Piotr Teofilak, Kancelaria Komornicza w Pułtusku, 06-100 Pułtusk, ul. Traugutta 10/1

Do ceny sprzedaży może być doliczony podatek VAT. W tym przypadku komornik informuje, że nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za możliwość odliczenia naliczonego podatku VAT, co ewentualni licytanci winni wziąć pod uwagę.

Przystępujący do licytacji  powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. Rękojmię można złożyć w gotówce w kancelarii komornika lub w kasie sądu ewentualnie na rachunek depozytowy Sądu Rejonowego w Wyszkowie, lub na rachunek bankowy komornika. Po wywołaniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Stosownie do art. 953 §1 pkt 5 ulegającą sprzedaży nieruchomość można oglądać w ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją, w tym samym okresie można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Numer oferty: L/113/N/06/14
Region: mazowieckie
Cena: 3.111.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka