Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

informacji uzyskanych od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Piotra Teofilaka wynika, iż w dniu 14.01.2014 r.    o godz.11.30 w budynku Wydziału Zamiejscowego Sądu Rejonowego w Wyszkowie (Rynek 37, 06-100 Pułtusk),  odbędzie się
PIERWSZA  LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

zgodnie z poniższym wykazem

L.p.

Nazwa nieruchomości

Suma oszacowania (zł)

Cena wywołania (zł)

1.
   

Prawo własności nieruchomości położonej w Pułtusku przy ul. Rybitew  (działka nr 123/5, obręb 14) dla której Sąd Rejonowy w Wyszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą

818.000,00

613.500,00

Adres Kancelarii Komorniczej: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Piotr Teofilak, Kancelaria Komornicza w Pułtusku, 06-100 Pułtusk, ul. Traugutta 10/1,tel. 23 6920013 / fax. 23 6920013

Przystępujący do licytacji  powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. Rękojmię można złożyć w gotówce w kancelarii komornika lub w kasie sądu ewentualnie na rachunek depozytowy Sądu Rejonowego w Pułtusku, lub na rachunek bankowy komornika. Po wywołaniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Stosownie do art. 953 §1 pkt 5 ulegającą sprzedaży nieruchomość można oglądać w ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją, w tym samym okresie można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/109836

Numer oferty: L/17/N/12/13
Region: mazowieckie
Cena: 613.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka