Opis

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Mateusz Kowalski na podstawie

art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  1 października 2014 r. o godz. 11:00, sala nr 27 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Wojska Polskiego 19 odbędzie się pierwsza licytacja dwóch nieruchomości położonych w Pyrzycach przy Wojska Polskiego, dla których  Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi.  

Nieruchomość stanowi lokal użytkowy położony na parterze o łącznej pow. 86,30 m2.

Z lokalem związany jest udział 50/100 części nieruchomości,  który stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Suma oszacowania wynosi 261 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 195 750,00 zł powiększona o należny podatek vat w wysokości 23%. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  26 100,00 zł.

Rękojmię można uiścić w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29 najpóźniej w dniu poprzedającym przetarg lub na konto  komornika na 3 dni przed licytacją (wskazując sygn. akt Km 4693/13) 

BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. Oddział Operacyjny w Pyrzycach 41203000451110000001692890.

 Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać również w pod nr telefonu 91 576 00 30, 91 577 29 83.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Osoby przystępujący do licytacji w imieniu i na rzecz  innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organicacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej powinny wykazać się właściwym pełnomocnictwem stwierdzonym dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.

Osoby przystępujący do licytacji w imieniu i na rzecz podmiotów prawa handlowego powinny dodatkowo wykazać się aktualnym odpisem KRS mocodawcy. Komornik Sądowy na podstawie art. 17§1 i §2 k.s.h w zw. z art. 228 pkt 4 oraz art. 393 pkt 4 k.s.h. informuje również, iż podmioty prawa handlowego, które są zainteresowane przystąpieniem do licytacji nieruchomości winny przedłożyć stosowną uchwałę wspólników albo walnego zgromadzenia.

Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach  przy ul. Szczecińskiej 29.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim

Mateusz Kowalski

Kancelaria Komornicza ul. Szczecińska 29, 74-200 Pyrzyce

tel.: 91 5760030

email: pyrzyce.kowalski@komornik.pl

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/163086

Numer oferty: L/15/N/09/14
Region: zachodniopomorskie
Cena: 195.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Lokal użytkowy