Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Mateusz Kowalski na podstawie  art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 sierpnia 2015 roku o godz. 12.00, sala nr 12 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Wojska Polskiego 19 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Pyrzycach przy ul. Bogusława.  Nieruchomość stanowi:

1. Lokal mieszkalny położony na parterze, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni 53,40 m2.  Suma oszacowania wynosi 131 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  98 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  13 100,00 zł. 

2. Lokal użytkowy  położony na parterze o łącznej powierzchni 144,71 m2 oraz przynależnych pomieszczeń piwnicznych o łącznej powierzchni 93,05 m2. Suma oszacowania wynosi 200 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  150 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  20 000,00 zł.  Z nieruchomością związany jest udział 432/1000 części nieruchomości KW /00003316/, która stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urzadzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.  Rękojmię można uiścić w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach przy ul. Szczecińskiej 29 lub na konto  komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wskazując sygn. akt Km 4653/13) BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. Oddział Operacyjny w Pyrzycach 41203000451110000001692890. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Osoby przystępujący do licytacji w imieniu i na rzecz  innej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej powinny wykazać się właściwym pełnomocnictwem stwierdzonym dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym.  Osoby przystępujący do licytacji w imieniu i na rzecz podmiotów prawa handlowego powinny dodatkowo wykazać się aktualnym odpisem KRS mocodawcy. Komornik Sądowy na podstawie art. 17§1 i §2 k.s.h w zw. z art. 228 pkt 4 oraz art. 393 pkt 4 k.s.h. informuje również, iż podmioty prawa handlowego, które są zainteresowane przystąpieniem do licytacji nieruchomości winny przedłożyć stosowną uchwałę wspólników albo walnego zgromadzenia. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego w Pyrzycach  przy ul. Szczecińskiej 29. Informacje dotyczące licytowanej nieruchomości można uzyskać również w pod nr telefonu  91 576 00 30, 91 577 29 83.  Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Mateusz Kowalski ul. Szczecińska 29, 74-200 Pyrzyce tel.: 91 5760030 email: pyrzyce.kowalski@komornik.pl

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/233715

 

 

 

Numer oferty: L/1/N/08/15
Region: zachodniopomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Lokal użytkowy
Mieszkanie