Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Paweł Podeszwa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-11-2013 o godz. 13:20 pod adresem: Sąd Rejonowy w Radomiu VII Wydział Cywilny, ul. Grzybowska 4/6, 26-600 Radom odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul.Adama Rapackiego 7A, 26-600 Radom, dla którego Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 184 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 122 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ 46 2030 0045 1110 0000 0254 7370.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Radomiu VII Wydział Cywilny, ul. Grzybowska 4/6, 26-600 Radom.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Radomiu

Paweł Podeszwa

Kancelaria Komornicza, Partyzantów 5/7/9, Radom, 26-600 Radom

tel. 48 360 13 53 / fax. 48 360 13 53

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/94723

Numer oferty: L/43/R/10/13
Region: mazowieckie
Cena: 122.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie