Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Janusz Poznański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-08-2014 o godz. 09:10 w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu z siedzibą przy Grzybowska 4/6, 26-600 Radom, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Wiejska, 26-600 Radom, dla którego Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

tj. lokalu mieszkalnego położonego w Radomiu przy ul. Wiejskiej, składającego się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i w.c. o łącznej powierzchni użytkowej 69,86 m.kw. wraz z ułamkowym udziałem do 6986/493694 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części i urządzenia, które nie służą do użytku właścicieli lokali. Ww. lokal usytuowany jest na parterze budynku jedenastokondygnacyjnego. Przedmiotowy lokal znajduje się w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej "Ustronie" w Radomiu. UWAGA: Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 166 658,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 124 993,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 665,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I Oddział Radom 27102043170000590200878462.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Radomiu mieszczącym się pod adresem: Grzybowska 4, Radom, 26-600 Radom.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Radomiu

Janusz Poznański

Kancelaria Komornicza, ul. Żeromskiego 93, Radom, 26-600 Radom

tel. 48 360 13 63 / fax. 48 360 13 63

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/157969

Numer oferty: L/5/N/08/14
Region: mazowieckie
Cena: 124.993,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie