Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim Piotr Skoczylas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-05-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim z siedzibą przy Mościckiego 9, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Radwanka, Lucjanów, 97-226 Żelechlinek, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Zgodnie z art. 962 par 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Suma oszacowania wynosi 367 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 244 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Tomaszowie Mazowieckim 57 12403145 1111 0010 3588 4348.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim mieszczącym się pod adresem: Mościckiego 9, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim Piotr Skoczylas Kancelaria Komornicza, Mościckiego 14/18, 97-200 Tomaszów Mazowiecki tel. 44 7123556 / fax. 44 7378991.

 

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/212753

Numer oferty: L/125/N/04/15
Region: łódzkie
Cena: 244.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka