Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku JAN MACIEJEWSKI na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-10-2014 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku z siedzibą przy Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk, pokój 101, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Bluszczowa ROWY gm. Ustka, 76-212 Rowy, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa o pow. 0,1171 ha, dz. nr 183/17

Suma oszacowania wynosi 229 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 171 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii komornika do terminu licytacji albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg. prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wyplaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmie można także uiścić na rachunek kancelarii komornika PKO BP SA I O. Słupsk 76 10204649 0000 7202 0008 6082 najpóźniej w przeddzień licytacji.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta postępowania egzekucyjnego [1=1]w kancelarii komornika tj. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów itp.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

JAN MACIEJEWSKI

Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 31 A, Słupsk, 76-200 Słupsk

tel. (59) 8403455 / fax. (59) 8403455

www.komornikslupsk.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/164575

Numer oferty: L/49/N/09/14
Region: pomorskie
Cena: 171.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka