Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opocznie Wiesław Masłowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-09-2015r. o godz. 14:15 w Sąd Rejonowy w Opocznie 26-300 Opoczno, ul.Biernackiego 20  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej:

1. nieruchomość rolna - działki nr 589, 590, 592, 591, 593 o pow.łącznej 0,10 ha  

2. nieruchomość rolna - działka nr 587, 586, 588, 594/1 o łącznej pow. 0,0955 ha   położonej: gm. Opoczno, Różanna.

Suma   oszacowania   łącznie   wynosi 490 230,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     367 672,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 023,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/Piotrków Tryb.  43 10203916 0000 0202 0082 5125 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika   odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opocznie Wiesław Masłowski ul. Piotrkowska 59 c, 26-300 Opoczno tel.: 44 7553310 fax.: 44 7553310 mail: opoczno@komornik.pl

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/238277

 

Numer oferty: L/34/N/08/15
Region: łódzkie
Cena: 367.672,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka