Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości w Warszawie

Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na sprzedaż prawa do nieruchomości zabudowanej położonej w Rybniku przy ul. Jadwigi i Feliksa Białych 3, na które składają się:

 • prawo własności działek gruntu o nr ew. 4490/67, 4492/87, 4494/90 obręb 0089 Rybnik o łącznej powierzchni 2127 m²,
 • prawo odrębnej własności do budynku, składającego się wg. ewidencji budynków z dwóch budynków stanowiących jedną całość, o powierzchni netto wynoszącej 1754,17[1] m². Dla nieruchomości założona jest księga wieczysta nr GL1Y/00119515/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Rybniku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

 

Cena wywoławcza: 3 344 000 zł netto (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100)

 

Termin składania ofert: 19.12.2016 r. do godziny 15.00,

 

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

„ WARUNKI”

 

Przetarg dotyczy: sprzedaży prawa własności do nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w Rybniku przy ul. J.F.Białych 3, dalej „Nieruchomość”

 1.  Informacja o organizatorze przetargu

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA („PKO BP” lub „Bank”) z siedzibą przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263 o kapitale zakładowym 1 250 000 000 zł, wpłaconym w całości. 

    2.  Adres sprzedawanej Nieruchomości

44-200 Rybnik ul. J.F. Białych 3

   3. Opis Nieruchomości

1) Przedmiotem sprzedaży jest prawo do nieruchomości zabudowanej położonej w Rybniku przy ul. J.F. Białych 3, na które składają się:

 • prawo własności działek gruntu o nr ew. 4490/67, 4492/87, 4494/90 obręb 0089 Rybnik o łącznej powierzchni 2127 m²,
 • prawo odrębnej własności do budynku, składającego się wg ewidencji budynków z dwóch budynków stanowiących jedną całość, o powierzchni netto wynoszącej 1754,17[1] m².
 • Część budynku posadowiona jest na działce nr 4488/66 o powierzchni 46 m2 będącej własnością osoby fizycznej, do której bank nie posiada prawa własności.

Nieruchomość położona jest w ścisłej strefie śródmiejskiej w otoczeniu obiektów wpisanych do rejestru zabytków, co powoduje konieczność konsultacji remontów i zamierzeń inwestycyjnych z konserwatorem zabytków. - działka nr 4490/67:

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, działki znajdują się w terenach oznaczonych symbolem::

 • 5.UP,U- tereny usług publicznych i komercyjnych
 • 15.ZP- tereny zieleni urządzonej

- działki nr 4492/87 i 4494/90:

 • 5UP,U- tereny usług publicznych i komercyjnych

2) Opis księgi wieczystej

Dla Nieruchomości założona jest księga wieczysta: nr GL1Y/00119515/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Rybniku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych.

Dział I –O (oznaczenie nieruchomości)- Działki ewidencyjne nr 4490/67, 4492/87, 4494/90

Budynek- 1623,67 m2

Dział I-SP (spis praw związanych z własnością)- brak wpisów

Dział II (własność) - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie

Dział III (prawa, roszczenia, ograniczenia) - Brak wpisów

Dział IV ( hipoteka) - Brak wpisów

 

4. Cena  

Cena wywoławcza zbycia została wyznaczona na poziomie 3 344 000 zł netto (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100)

1) Sprzedaż nieruchomości będzie podlegała obligatoryjnemu zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w zw. z art. 29a ust. 8 UVAT z wyjątkiem parkingu, którego dostawa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23% (od wartości budowli oszacowanej na kwotę 17 700,00 zł)

 

przy czym w przypadku zmiany przepisów prawa w tym zakresie do daty transakcji lub w przypadku, gdy organ podatkowy wyda, także po transakcji inne stanowisko w kwestii opodatkowania transakcji, w szczególności na skutek wniesienia wniosku o interpretację przepiów prawa podatkowego, Nabywca zobowiązuje się do pokrycia należnego od sprzedaży podatku od towarów i usług.

 2) w związku ze zwolnieniem z podatku VAT, sprzedaż Nieruchomości będzie objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% naliczonym od wartości transakcji (pomniejszonej o wartość rynkową prawa majątkowego podlegającego opodatkowaniu VAT) płatnym przez Nabywcę.

5. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu oraz składania ofert.

 1. Przetarg odbędzie się w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 25.
 2. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem PRZETARG na nieruchomość położoną w Rybniku przy ul. J.F. Białych 3 należy składać na adres: PKO Bank Polski SA Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa, Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości (1 piętro), w terminie do dnia 19.12.2016 r. do godz. 15.00.
 3. Przewidywany termin rozstrzygnięcia Przetargu wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

6. Dane które powinna zawierać oferta.

  1. datę sporządzenia oferty,
  2. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub nazwę firmy i siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną oraz nr telefonu, adres e-mailowy do kontaktów z Bankiem,
  3. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP o ile został nadany,
  4. numer KRS lub wydruk z CEIDG oraz nr REGON dla przedsiębiorców,
  5. oświadczenie, że oferent nie jest cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) a w przypadku cudzoziemca zobowiązanie, że w razie gdy jego oferta zostanie przyjęta jest on zobowiązany do uzyskania w terminie 90 dni od dnia przyjęcia, pozwolenia Ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji na zakup nieruchomości,
  6. kserokopię dowodu wpłaty wadium,
  7. zobowiązanie oferenta do pokrycia podatków i wszelkich opłat związanych z zakupem nieruchomości,
  8. oświadczenie, m.in.że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia i nie zgłasza zastrzeżeń - zgodnie z treścią Załącznika nr 1,
  9. oświadczenie oferenta o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 – Konflikt interesów.
  10. oferowaną cenę netto,
  11. podpis na ofercie osoby upoważnionej,
  12. oświadczenie, że oferent nie będzie prowadził ani też nie wynajmie części nieruchomości pod prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku, w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży.  

Brak powyższych danych w ofercie stanowi podstawę do jej odrzucenia.

7. Informacja o WADIUM

 • Kwota wadium wynosi 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł 00/100).
 • Kwota powinna być wpłacona na rachunek PKO Banku Polskiego SA nr 28 1020 0003 0005 5100 0051 9111 z adnotacją „Wpłata wadium za nabycie praw do nieruchomości zabudowanej położonej w Rybniku przy ul. J.F. Białych 3.”
 • Wadium nie podlega oprocentowaniu.
 • Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, będzie niezwłocznie zwrócone przelewem na wskazane konto bankowe po dokonaniu wyboru oferty.
 • Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
 • Wadium przepada na rzecz Banku, jeżeli uczestnik postępowania nie zaoferuje żadnej ceny, jeżeli uczestnik postępowania zaoferuje cenę niższą niż cena wywoławcza lub jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie do 8 tygodni od daty potwierdzenia doręczenia zawierającego rozstrzygnięcie, o którym mowa w pkt 10 ppkt 2.

8. Miejsce sporządzenia umowy sprzedaży  

Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank.

9. Kryterium wyboru

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wysokość zaproponowanej przez oferentów ceny.
 

10. Rozstrzygnięcie Przetargu

 1. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 30 dni od dnia upływu terminu złożenia ofert, z uwzględnieniem możliwości wydłużenia terminu w uzasadnionych sytuacjach, o czym oferenci zostaną powiadomieni.
 2. Bank zawiadomi pisemnie (przesyłką poleconą) lub w formie mailowej na wskazany przez oferenta adres o rozstrzygnięciu przetargu.
 3. Wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.
 4. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, zobowiązany jest, nie później niż do 3 dni roboczych przed terminem zawarcia aktu notarialnego:

a) w przypadku finansowania zakupu ze środków własnych do dokonania wpłaty kwoty należnej, albo

b) w przypadku finansowania zakupu z kredytu, przedstawienia dokumentów potwierdzających udzielenie kredytu przez „bank kredytujący”, w której „bank kredytujący” zobowiązuje się do wpłaty środków pochodzących z kredytu nie później niż w terminie ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania aktu notarialnego.

5. Przetarg kończy się wynikiem negatywnym w przypadku, gdy nie wpłynie żadna oferta lub żadna oferta nie spełnia warunków zawartych w ogłoszeniu.

11. Dodatkowe informacje.

Bank zastrzega sobie prawo odwołania przetargu – na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. W tym wypadku Bank niezwłocznie zwraca oferentowi wniesione wadium a w razie wniesienia całości ceny sprzedaży, Bank zwraca także tę kwotę niezwłocznie.  

12. Zasady udostępniania informacji na temat Nieruchomości Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać wMysłowicach przy ul. Pocztowej 14, tel. 723 725 134 Pani Agata Wojtuszek, w dni robocze w godz. 9.00 – 15.00.    Nieruchomość można oglądać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 10.00 do 15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod wskazanym wyżej numerem kontaktowym.

Załączniki niezbędne do oferty

Załącznik nr 2 - Konflikt interesów

Załącznik nr 1 – Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia i nie zgłasza zastrzeżeń           

 

[1] Powierzchnia netto według normy PN-ISO 9836- 1997, zgodnie z inwentaryzacją budynku z grudnia 2015 r.

 

Region: śląskie
Cena: 3.344.000,00 zł
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Obiekt komercyjny

Dane sprzedającego

PKO Bank Polski SA