Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rykach Andrzej Kijak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-10-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rykach z siedzibą przy Kościuszki 15, 08-500 Ryki, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy 08-500 Ryki.

Opis nieruchomości:

prawa własności nieruchomości opisanej jako: niezabudowana działka gruntu nr 407 o powierzchni 0,2282 ha położona w Rykach obręb Julin.

Suma oszacowania wynosi 27 977,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 18 651,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 797,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 18 10203147 0000 8102 0063 4642.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Rykach mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 15, Ryki, 08-500 Ryki.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rykach Andrzej Kijak Kancelaria Komornicza, Słowackiego 5, Ryki, 08-500 Ryki tel. 81 865 16 13 / fax. 81 865 16 13.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/250385

 

Numer oferty: L/10/N/10/15
Region: lubelskie
Cena: 18.651,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka