Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie Irena Ochocińska na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-09-2015r.r. o godz. 08:15 w budynku Sądu Rejonowego w Człuchowie mającego siedzibę przy ul.Szczecińska 1 w sali nr 4, odbędzie się druga licytacja nieruchomości Nieruchomość gruntowa oznaczona nr geodezyjnym 773 o pow. 3134m zabudowana budynkiem restauracyjnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi położonej: 77-304 Rzeczenica, Leśna 

Suma   oszacowania   wynosi   643 000,00zł (+VAT) zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 428 666,67zł (+VAT).Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 64.300.00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banitów uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy Człuchów 68 93260006 0013 7041 3000 0010 lub wpłacić w biurze komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie Irena Ochocińska Plac Wolności 3/1, 77-300 Człuchów tel.: 59 8345076 fax.: 59 8345417 mail: czluchow@komornik.pl

 

Numer oferty: L/40/N/08/15
Region: pomorskie
Cena: 428.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny