Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Cezary Grzelewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-07-2014 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słubicach z siedzibą przy Jedności Robotniczej 15, 69-100 Słubice, pokój 215, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego, położonego przy Serbowo 38A, 69-110 Rzepin, dla którego Sąd Rejonowy Słubice Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 129 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 86 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Słubicach 46 12403608 1111 0010 2743 8083.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Słubicach mieszczącym się pod adresem: Jedności Robotniczej 15, Słubice, 69-100 Słubice.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Słubicach

Cezary Grzelewski

Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 9e, Słubice, 69-100 Słubice

tel. 9572582237 / fax. 9572582237

Numer oferty: L/72/N/07/14
Region: zachodniopomorskie
Cena: 86.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie