Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik   Sądowy   przy   Sadzie   Rejonowym  w   Rzeszowie   Jurek  Łach  na  podstawie  art. 953 kpc podaje do publicznej  wiadomości,  że  w  dniu 03-12-2013  o  godz.13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie z siedzibą przy Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, pokój 31,  odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego oznaczonej jako: własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 35,10 m2 (składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju) położonej w miejscowości ,  35-201 M. Rzeszów, Kochanowskiego 31  dla której VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą. 

 Suma oszacowania wynosi 144 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 108 225,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 430,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego  postanowienia  sądu  o  utracie  rękojmi,   najpóźniej   do  momentu  rozpoczęcia  licytacji.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski 44 1020 4391 0000 6602 0004 6979.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać operat szacunkowy .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jurek Łach Kancelaria Komornicza, Słowackiego 24, Rzeszów, 35-060 Rzeszów tel. 17 783 78 84 / fax. 17 852 99 28

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/99577

 

Numer oferty: L/129/N/10/13
Region: podkarpackie
Cena: 108.225,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie