Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jan Forystek Kancelaria Komornicza w Rzeszowie, ul. Słowackiego 24 pok. 35  na  podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 983 kpc  zawiadamia, że w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie przy ul. Kustronia 4  w dniu 10 lutego 2014 r  o godz 8.30, sala nr 6  odbędzie się:

                                                           D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości  gruntowej  położonej w Rzeszowie przy ul. Leśne Wzgórze, Obr. Przybyszówka II, składającej się z działki o nr 4646/3,  o pow.  4399 m2, zakrzewionej i zadrzewionej roślinnością liściastą  tzw. samosiejką, objętej księgą wieczystą  prowadzoną przez VII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  78.000,00  zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 52.000,00  zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 7.800,00 zł   w gotówce na rachunek Komornika Sądowego w PKO BP SA O/ 1 w Rzeszowie  05102043910000680200047001 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
      Nieruchomość  można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją . Operat szacunkowy  nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w Rzeszowie ul. Słowackiego 24 pok.35  . Informacja o licytacji znajduje się na stronie  na stronie http://komornik-rzeszow.pl/   i   http://www.licytacje.komornik.pl/    .
        Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie ,służebności i prawa dożytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Organ egzekucyjny zastrzega sobie prawo odwołania licytacji w każdej chwili bez podania przyczyn.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie 
Jan Forystek Kancelaria Komornicza w Rzeszowie
35-060 Rzeszów , ul.Słowackiego 24/35, tel. tel.: 17 8537712; email: rzeszow6@komornik.pl

Numer oferty: L/99/N/01/14
Region: podkarpackie
Cena: 52.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka