Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 02 czerwca 2015r. o godz 12:00 w sali nr 22 Sądu Rejonowego w Wieliczce, ul. Janińska 25 odbędzie się:

                                                                 DRUGA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Rzozów, gm. Skawina, składającej się z działki ewidencyjnej nr 1242/3 o powierzchni 0,1474 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym oraz niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 1242/2 o powierzchni 0,4800 ha, nr 1242/4 o powierzchni 0,0813 ha, Rzozów 052 Radziszów posiadającej założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skawinie.   Nieruchomość oszacowana jest:

  • działka ewidencyjna nr 1242/3 wraz z zabudowaniami na kwotę: 256.448,00 zł

  • działka ewidencyjna nr 1242/4 na kwotę:                                                  55.333,00 zł

  • działka ewidencyjna nr 1242/2 na kwotę:                                                   30.048,00 zł. Łącznie cała nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 341.829,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 227.950,OOzł

  • cena wywoławcza za działkę nr 1242/3 wraz z zabudowaniami wynosi: 171.000,00 zł

  • cena wywoławcza za działkę nr 1242/4 wynosi:                                                    36.900,00 zł

  • cena wywoławcza za działkę nr 1242/2 wynosi:                                                    20.050,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 34.200,00 zł

w tym:

  • za działkę nr 1242/3 wraz z zabudowaniami rękojmię w wysokości: 25.650,00 zł

  • za działkę nr 1242/4 rękojmię w wysokości:                                                     5.540,00 zł

  • za działkę nr 1242/2 rękojmię w wysokości:                                                     3.000,00 zł

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości. Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik Kancelaria Komornicza 32-020 Wieliczka ul. Słowackiego 3/14 tel.: (12) 288-32-32, email: wieliczka.budnik@komornik.pl www.komornikwieliczka.com;www.wieliczkakomornik.com;www.wieliczkakomornik.com.pl

 

Numer oferty: L/89/N/05/15
Region: małopolskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka