Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-12-2014r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2A w sali nr V, odbędzie się pierwsza  licytacja  nieruchomości  stanowiącej działkę nr ewid. 81/3 o pow. 0,2000 ha składającej się z sadu morelowego i czereśniowego położonej: 27-650 Samborzec, Andruszkowice, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 16 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 12 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 600,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Oddział 1 w Sandomierzu 27 10204926 2004 0000 2013 8513. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.l0:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu przy ul Kościuszki 2A odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rcw.I) przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski Kancelaria Komornicza w Sandomierzu 27-600 Sandomierz ul. Ożarowska 6A teł. (0-15) 832 36 03 e-mail: sandomierzl@komornik.pl www.komornikl.com

 

Numer oferty: L/12/N/12/14
Region: świętokrzyskie
Cena: 12.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka