Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nysie Anna Maciuszek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-02-2014r. o godz. 14:50 w budynku Sądu Rejonowego w Nysie mającego siedzibę przy PI. Kościelny 6 w sali nr 203, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej

nieruchomość gruntowa zabudowana, obejmująca działkę oznaczoną numerem ewid. 323 arkusz mapy 2, stanowiącą użytki rolne zabudowane i sady o obszarze 0,3600ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 210,00m2, budynkiem handlowo-usługowym o po w. użytkowej 60,00m2 oraz dwoma budynkami produkcyjnymi, usługowymi i gospodarczymi dla rolnictwa, o łącznej pow. zabudowy 3S9,00m2

położonej: 48-325 Ścinawa Mała, ul. Niemodlińska , gm. Korfantów dla której Sąd Rejonowy Nysa Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 293 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 220 050,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 340,00zł.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Opolu ul.Zwierzyniecka 2, 63 10501504 1000 0023 2590 1896 jednakże w taki sposób aby uznanie rachunku ww. kwota nastąpiło na jeden dzień przed licytacją. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komorniczej akta postępowania egzekucyjnego w dni powszednie od godz. 7:00 do godz. 15:00 oraz odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.]) przy Sądzie Rejonowym w Nysie Anna MaciuszekKancelaria Komornicza ul. Batalionów Chłopskich 2/2, 48-300 Nysa tel. (77)433-49-46, c-mail: nysal@komornik.pl

 

Numer oferty: L/13/N/02/14
Region: opolskie
Cena: 220.050,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Budynek użytkowy
Dom
Działka