Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tucholi Małgorzata Wolny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-03-2015r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Tucholi mającego siedzibę przy ul. Świecka 28 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Sępólnie Kraj., ul. Więcborska. pow. sępoleński, woj. kujawsko- pomorskie, dla której SR w Tucholi V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Sępólnie Kraj. prowadzi księgę wieczystą. Przedmiotem licytacji jest działka nr 186/13 o pow. 0,1633 ha stanowiąca grunty orne RV. Działka jest niezabudowana i niezagospodarowana, na działce przyłącze sieci energetycznej.

Suma oszacowania wynosi 64 900,00zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 48 675,00zł

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 490.00 zł.  Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawabankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie doprawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy wpłacić w kancelarii komornika w Tucholi ul. Sępoleńska 7 lub przekazać na konto komornika:Bank Millennium SA O. Millennium w Warszawie 22 1160 2202 0000 0000 6090 6223 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.l0:00 do godz.l5:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tucholi przy Świecka 28 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tucholi

Małgorzata Wolny

Kancelaria Komornicza w Tucholi

89-500 Tuchola Sępoleńska 7  7l tel.. 523342810, 606476265 e-mail: tuciiola.biuro@kornonuk.pl

 

Numer oferty: L/97/N/02/15
Region: kujawsko-pomorskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka