Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Radosław Kowalczewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-09-2014 o godz. 10:10 w budynku Sądu Rejonowego w Głogowie z siedzibą przy St. Kutrzeby 2, 67-200 Głogów, pokój 222, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Kościelna 67-200 Serby,  dla której Sąd Rejonowy w Głogowie prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 210 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 140 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 050,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ SA 17 2030 0045 1110 0000 0227 7650.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Głogowie

Radosław Kowalczewski

Kancelaria Komornicza, ul. Rynek 57/1, Głogów, 67-200 Głogów

tel. 76 853 28 04 / fax. 76 853 28 04

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/159503

Numer oferty: L/111/N/08/14
Region: dolnośląskie
Cena: 140.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie