Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Adam Obloza, mający kancelarię w Siedlcach przy ul.Czerwonego Krzyża 21, na podstawie art. 953 kpc, art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-12-2013 r. o godz. 15.10, w budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach mającego siedzibę przy ul. Bpa 1. Świrskiego 17, w sali nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości opisanej jako:

-prawo odrębnej własności do lokalu mieszkalnego położonego, w Siedlcach nl. 11 Listopada 43D z piwnicą o łącznej powierzchni 75,49 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Siedlcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą wraz ze związanym z własnością lokalu udziałem w części 7549/1389159, w nieruchomości wspólnej.

Suma oszacowania w/w nieruchomości wynosi: 298.000,00 zł. Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi: 23.500,00 zł. Wysokość rękojmi wynosi 1/10 ceny oszacowania i wynosi:                                           29.800,00zł

Zgodnie z brzmieniem art. 962 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzajacym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Siedlcach 81 10204476 0000 8902 0016 8732 (dowód wpłaty rękojmi należy okazać przed licytacją).

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem oraz akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Siedlcach przy ul. Bp.Świńskiego 17 w sekretariacie I Wydziału Cywilnego. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać także w siedzibie kancelarii w godzinach jej urzędowania tj. pn.-pt. w godz. od 8:00 do 16:00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby tc przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

pr/.y Sądzie Rejonowym w Siedlcach Adam Obłoża

Kancelaria Komornicza w Siedlcach 08-110 Siedlce, ul.Czerwonego Krzyża 21 tcl. 25 632 41 69 e-mail: sicdlce.obloza@komornik.pl NIP-821-210-48-89

 

Numer oferty: L/130/N/11/13
Region: mazowieckie
Cena: 223.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie