Opis

PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości w Warszawie

Al. Jana Pawła II 25 00-854 Warszawa

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego o powierzchni wynoszącej 1 773 m2[1], położonego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Komuny Paryskiej 4B.

 

Cena wywoławcza: 3 456 000,00 zł netto (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100 )

Termin składania ofert: do dnia 15.12. 2016 r. do godziny 1500,

Powyższy wykaz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

[1] Powierzchnia określona według przydziału nr 90 z dnia 06.07.1995 oraz zaświadczenia ze spółdzielni.

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

„ WARUNKI”

 

Przetarg dotyczy: sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego o powierzchni wynoszącej 1 773 m2 położonego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Komuny Paryskiej 4B dalej „Nieruchomość”.

 1. Informacja o organizatorze przetargu

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA („PKO BP SA” lub „Bank”) z siedzibą przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263 o kapitale zakładowym 1 250 000 000 zł, wpłaconym w całości.

 2. Adres sprzedawanej Nieruchomości 

(41-100) Siemianowice Śląskie ul. Komuny Paryskiej 4B

3. Opis Nieruchomości

 1. Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego o powierzchni wynoszącej 1 773 m2 (powierzchnia określona według przydziału nr 90 z dnia 06.07.1995 r. oraz zaświadczenia ze spółdzielni), położonego w Siemianowicach Śląskich przy ul. Komuny Paryskiej 4B.
 2.  Opis księgi wieczystej 

Dla Nieruchomości brak jest prowadzonej księgi wieczystej.

4. Cena  

Cena wywoławcza zbycia została wyznaczona na poziomie 3 456 000,00 zł netto (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100 )

Transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a UVAT, przy czym w przypadku zmiany przepisów prawa w tym zakresie do daty transakcji lub w przypadku gdy organ podatkowy wyda, także po transakcji, inne stanowisko w kwestii opodatkowania transakcji, w szczególności na skutek wniesienia wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego, Nabywca zobowiązuje się do pokrycia należnego od sprzedaży podatku od towarów i usług.

W związku ze zwolnieniem z podatku VAT, sprzedaż Nieruchomości może być objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości transakcji płatnym przez Nabywcę.

5. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu oraz składania ofert.

 1. Przetarg odbędzie się w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 25.
 2. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRZETARG na nieruchomość położoną w Siemianowicach Śląskich przy ul. Komuny Paryskiej 4B” należy składać na adres: PKO Bank Polski SA Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa, Biuro Sprzedaży i Najmu Nieruchomości w terminie do dnia 15.12.2016 r. do godz. 15.00.
 3. Przewidywany termin rozstrzygnięcia Przetargu wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

6. Dane które powinna zawierać oferta.

   1. datę sporządzenia,
   2. imię, nazwisko i adres zamieszkania oferenta lub nazwę firmy i siedzibę, jeżeli oferent jest osobą prawną oraz nr telefonu, adres e-mailowy do kontaktów z Bankiem,
   3. numer PESEL dla osób fizycznych oraz NIP o ile został nadany,
   4. numer KRS lub wydruk z CEIDG oraz nr REGON dla przedsiębiorców,
   5. oświadczenie, że oferent nie jest cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.) a w przypadku cudzoziemca zobowiązanie, że w razie gdy jego oferta zostanie przyjęta, jest on zobowiązany do uzyskania w terminie 90 dni od dnia przyjęcia, pozwolenia Ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji na zakup nieruchomości,
   6. kserokopię dowodu wpłaty wadium,
   7. zobowiązanie oferenta do pokrycia podatków i wszelkich opłat związanych z zakupem nieruchomości,
   8. oświadczenie, m.in. że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia i nie zgłasza zastrzeżeń - zgodnie z treścią Załącznika nr 1,
   9. oświadczenie oferenta o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 – Konflikt interesów,
   10. oferowaną cenę netto
   11. datę sporządzenia oferty i podpis osoby upoważnionej,
   12. oświadczenie, że oferent nie będzie prowadził, ani też nie wynajmie części nieruchomości pod prowadzenie działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku, w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży. 

Brak powyższych danych w ofercie stanowi podstawę do jej odrzucenia.

 7. Informacja o WADIUM

 1. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, będzie niezwłocznie zwrócone przelewem na wskazane konto bankowe po dokonaniu wyboru oferty.
 2. Kwota powinna być wpłacona na rachunek PKO Banku Polskiego SA nr 28 1020 0003 0005 5100 0051 9111 z adnotacją „Wpłata wadium za nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego położonego w Siemianowicach Śląskich ul. Komuny Paryskiej 4B.”
 3. Kwota wadium wynosi 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
 4. Wadium nie podlega oprocentowaniu.
 5. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
 6. Wadium przepada na rzecz Banku, jeżeli uczestnik  postępowania nie zaoferuje żadnej ceny, jeżeli uczestnik postępowania zaoferuje cenę niższą niż cena wywoławcza lub jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie do 8 tygodni od daty potwierdzenia doręczenia zawierającego rozstrzygnięcie, o którym mowa w pkt 10 ppkt 2.

 8. Miejsce sporządzenia umowy sprzedaży  

 Zawarcie aktu notarialnego nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Bank.

9. Kryterium wyboru

 Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest wysokość zaproponowanej przez oferentów ceny.

10. Rozstrzygnięcie Przetargu

 1. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 30 dni od dnia upływu terminu złożenia ofert, z uwzględnieniem możliwości wydłużenia terminu w uzasadnionych sytuacjach, o czym oferenci zostaną powiadomieni.
 2. Bank zawiadomi pisemnie (przesyłką poleconą) oferentów o rozstrzygnięciu Przetargu.
 3. Wszelkie podatki i opłaty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.
 4. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, zobowiązany jest, nie później niż do 3 dni roboczych przed terminem zawarcia aktu notarialnego

a) w przypadku finansowania zakupu ze środków własnych do dokonania wpłaty kwoty należnej, albo

b) w przypadku finansowania zakupu z kredytu, przedstawienia dokumentów potwierdzających udzielenia kredytu przez „bank kredytujący”, w której „bank kredytujący” zobowiązuje się do wpłaty środków pochodzących z kredytu nie później niż w terminie ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania aktu notarialnego.

     5. Przetarg kończy się wynikiem negatywnym w przypadku, gdy nie wpłynie żadna oferta lub   żadna oferta nie spełnia warunków zawartych w ogłoszeniu. 

11. Dodatkowe informacje.  

Bank zastrzega sobie prawo odwołania przetargu na każdym etapie postępowania aż do momentu podpisania aktu notarialnego, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. W tym wypadku Bank niezwłocznie zwraca oferentowi wniesione wadium a w razie wniesienia całości ceny sprzedaży, Bank zwraca także tę kwotę niezwłocznie.

12. Zasady udostępniania informacji na temat Nieruchomości

Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać w: Biurze Sprzedaży i Najmu Nieruchomości PKO Bank Polski SA w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 14, Pani Agata Wojtuszek tel. 723 725 134, w dni robocze w godz. 9.00 – 15.00. Nieruchomość można oglądać w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 10.00 do 15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod wskazanym wyżej numerem kontaktowym.

Załączniki niezbędne do oferty:

 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego ogłoszenia i nie zgłasza zastrzeżeń

 

Załącznik nr 2 - Konflikt interesów

Region: śląskie
Powierzchnia: 1773
Cena: 3.456.000,00 zł
Źródło: Sprzedaż własna
Rodzaj: Lokal użytkowy

Dane sprzedającego

PKO Bank Polski